Търси
Всички категории
  Menu Close

  Общи условия

  1. ВЪВЕДЕНИЕ

  1.1. Настоящата политика по защита на личните данни урежда как Елит Мобил София ЕООД , събира, обработвана и съхранява личните данни в съответствие с изискванията на „Общ регламент относно защитата на данните" - Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни на Република България и други нормативни български или международни актове.

  1.2. Поверителността на информацията за нашите потребители е основен приоритет за нас. Елит Мобил София ЕООД в качеството си на администратор на лични данни и обработващ лични данни и в съответствие със законодателството и добрите практики прилага изискваните технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица.

  1.3. Настоящата политика дава информация за това как и какви видове лични данни събираме от и за Вас, защо са ни необходими, на кого могат да бъдат предоставени или разкрити и как са защитени. Моля да ги прочетете внимателно. Предоставяйки Вашите лични данни на Елит Мобил София ЕООД , независимо дали по електронен път или на хартия, Вие приемате и се съгласявате с практиките, описани в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни. Моля, в случай че имате въпроси, свързани с настоящата политика, да се свържете с Сужител "Сигурност", а в случай че не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в политиката за защита на личните данни, не Ви препоръчваме използването на продукти и услуги, предоставяни от Елит Мобил София ЕООД , за които е задължително да предоставите личните си данни. 

  2. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО Елит Мобил София ЕООД В КАЧЕСТВОТО Й НА АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ И ОБРАБОТВАЩ ЛИЧНИ ДАННИ

  2.1. Във връзка с обработката на Вашите лични данни можете да се свържете с нас в посочените точки за контакт:

  • Идентификация на Администратор на лични данни

  В случай че смятате, че нарушаваме Вашите права, свързани с обработката на личните Ви данни, и в съответствие с изискванията на „Общ регламент относно защитата на данните" - Регламент (ЕС) 2016/679 имате право да подадете оплакване до Сужител "Сигурност", да подадете жалба до надзорен орган и да потърсите защита по съдебен ред както следва:

  •Право на жалба до надзорен орган
  Съгласно член 14, параграф 2, буква д

  В случай че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни, извършвана от нас, или относно начина, по който сме разгледали Ваша жалба, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни и длъжностното лице за защита на данните (ако такова е налично).

  Можете да подадете жалба по един от следните начини:

  1. Лично на хартиен носител в деловодството на КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2.
  2. С писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2, Комисия за защита на личните данни.
  3. По факс на адрес: 029153525.
  4. По електронен път на имейл адреса на КЗЛД (kzld@cpdp.bg). В този случай жалбата Ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис (не сканирана).
  5. Чрез сайта на КЗЛД на адрес https://cpdp.bg/?p=pages&aid=6 по начина, описан на съответната страница. В този случай жалбата Ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис.

  Във всеки един от тези случаи жалбата следва да съдържа:

  • данни за жалбоподателя – имена, адрес, телефон за връзка, електронен адрес (при наличие)
  • естество на жалбата
  • друга информация и документи, които считате за относими към жалбата
  • дата и подпис (за електронните документи– електронен, за хартиените документи – собственоръчен)

  КЗЛД предоставя формуляр за жалба до Комисията (за подпомагане и ориентиране на гражданите) във връзка със злоупотреба при обработване на лични данни в списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на политически субекти. Формулярът може да бъде изтеглен от следната страница: https://cpdp.bg/userfiles/file/Documents_2017/Forma_jalba_politicheski subekti.doc.       

  3. ПРАВНА ОСНОВА

  3.1 Настоящата Политика за защита на личните данни („Политика") се издава на основание на Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове, („Българско законодателство"), и на Общия регламент относно защитата на данните - Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR").

  3.2 Българското законодателство и GDPR предвиждат правила за това как Елит Мобил София ЕООД трябва да събира, обработва и съхранява лични данни. Тези правила се прилагат от Елит Мобил София ЕООД в качеството му на Администратор независимо дали се касае за данни, които се обработват електронно, на хартия или на други носители.

  3.3 За да бъде обработването на лични данни в съответствие с правните изисквания, личните данни се събират и използват законосъобразно, осигурена е необходимата сигурност на операциите по обработката и Елит Мобил София ЕООД е предприела необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни обект на неправомерно разкриване. Съгласно основните принципи, спазвани от Елит Мобил София ЕООД , Вашите лични данни са:
  3.3.1 обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност");
  3.3.2 събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели („ограничение на целите");
  3.3.3 подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум");
  3.3.4 точни и поддържани в актуален вид; Елит Мобил София ЕООД е предприела всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност");
  3.3.5 съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; („ограничение на съхранението");
  3.3.6 обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност");
  3.3.7 Елит Мобил София ЕООД носи отговорност и е в състояние да докаже, че спазва основните принципи, свързани с обработката на лични данни („отчетност"). 

  4. ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА

  4.1 С приемането и прилагането на настоящата политика на Елит Мобил София ЕООД съгласно българското законодателство и Регламент (ЕС) 2016/679 се определят правилата по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни.
  4.2 С приемането и прилагането на настоящата политика на Елит Мобил София ЕООД съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 се защитават основни права и свободи на физическите лица, и по-специално тяхното право на защита на личните данни.
  4.3 С настоящата политика Елит Мобил София ЕООД цели да гарантира:
  4.3.1 Законосъобразност на обработването на лични данни, извършвано от Елит Мобил София ЕООД ;
  4.3.2 Правата на физическите лица, субекти на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679;
  4.3.3 Спазването на изискванията на регламента към Елит Мобил София ЕООД в качеството му на Администратор и/или Обработващ, включително:
  4.3.3.1 Защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране
  4.3.3.2 Регистри на дейностите по обработване
  4.3.3.3 Подходящи технически и организационни мерки, които се преразглеждат и при необходимост се актуализират
  4.3.3.4 Мерки за оценка на риска, свързан с обработката на личните данни
  4.3.3.5 Спазването на изискванията при възлагане на обработката на Ваши лични данни на трети страни (Обработващи)
  4.3.3.6 Задълженията на длъжностните лица, обработващи лични данни, и/или лицата, които имат достъп до лични данни и работят под ръководството на обработващите лични данни, тяхната отговорност при неизпълнение на тези задължения;
  4.3.4 Като се имат предвид достиженията на техническия прогрес, разходите за прилагане и естеството, обхватът, контекстът и целите на обработването, както и рисковете с различна вероятност и тежест за правата и свободите на физическите лица, Елит Мобил София ЕООД в качеството му на Администратор и/или Обработващ лични данни прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на съобразено с този риск ниво на сигурност.
  4.3.5 Гарантира спазването на основните принципи при предаване на лични данни на трети държави или международни организации извън ЕС. 

  5. ОБХВАТ

  5.1. Дефиниции:
  5.1.1 „лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

  5.1.2 „обработване" означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

  5.2 Политиката за защита на данните се прилага по отношение на обработването на лични данни на потребителите, служителите, там, където са станали известни такива на партньори и доставчици, както са описани в регистрите на дейностите по обработка, установени в съответствие с член 30 от Общия регламент относно защитата на данните - Регламент (ЕС) 2016/679 („Регистри на дейностите по обработване").

  6. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

  6.1 Съгласно изискванията на Глава III, Раздел I - Прозрачност и условия от Общия регламент относно защитата на данните - Регламент (ЕС) 2016/679 Елит Мобил София ЕООД предоставя прозрачна информация, комуникация и условия за упражняването на правата на субектите на данни съгласно член 12 от Регламента.
  6.2 Целите и информацията по отношението на обработката на личните данни, извършвана от Елит Мобил София ЕООД , се предоставят в съответствие с „Процедура за прозрачна комуникация" (P_A2_BG), „Процедура при събиране на лични данни" (P_A13_BG) и „Процедура при получаване на лични данни" (P_A14_BG).
  6.3 Целите и информацията по отношението на обработката на личните данни са посочени в предоставяните на субектите на данни документи „Информация за обработване на лични данни при събиране" (D_A13_BG) и „Информация, предоставяна при получаване на лични данни" (D_A14_BG). 

  7. ПРОЗРАЧНОСТ. ПРАВА НА ЛИЦАТА, ЧИИТО ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ ОТ Елит Мобил София ЕООД

  •Информация за правата Ви, свързани с обработката на лични данни

  7.1 Всички субекти на лични данни (потребители, клиенти или служители, там където са Ви станали известни такива данни на партньори или доставчици, съгласно описаните в регистрите на дейностите по обработка) имат право да упражнят правата си по следния начин:

  8. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

   8.1 Предаване на лични данни, които се обработват или са предназначени за обработване след предаването на трета държава или на международна организация извън ЕС, се осъществява от Елит Мобил София ЕООД само при условията на Общия регламент относно защитата на данните - Регламент (ЕС) 2016/679, като се спазват условията, посочени в глава V на регламента.

  8.2 ВИП Оръжейни комплексиЕООД прилага всички разпоредби на регламента, така че да не се излага на риск необходимото ниво на защита на физическите лица, осигурено от регламента.

  8.3 В случай че Елит Мобил София ЕООД ще осъществява трансфер на лични данни на трета държава или на международна организация извън ЕС, този трансфер се извършва в съответствие с „Процедура за трансфер на данни извън ЕС" (P_A44_BG), а субектите на данните се уведомяват предварително с „Информация за обработване на лични данни при събиране" (D_A13_BG) и „Информация, предоставяна при получаване на лични данни" (D_A14_BG), като се изисква тяхното „Съгласие за предаване на лични данни" (D_A49_BG).

  9. НАРУШЕНИЯ И УВЕДОМЯВАНЕ ЗА НАРУШЕНИЯ

  9.1 „Нарушение на сигурността на лични данни" означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин от Елит Мобил София ЕООД .

  9.2 В случай на нарушение на сигурността на личните данни незабавно следва да се уведоми:

  • Координати за връзка с Длъжностно лице по защита на данните

  9.3 В случай на нарушение на сигурността на личните данни, при което съществува вероятност да се породи риск за правата и свободите на физическите лица, без ненужно забавяне и когато това е осъществимо — не по-късно от 72 часа след като е разбрало за него, Елит Мобил София ЕООД уведомява за нарушението Комисията за защита на личните данни.
  9.4 В случай че конкретно нарушение представлява риск за правата и свободите на физическите лица, Елит Мобил София ЕООД предприема мерки, за да уведоми засегнатите лица с цел да се минимизират евентуалните неблагоприятни последици.
  9.5 Елит Мобил София ЕООД предприема действия според „Процедура при нарушение на сигурността на личните данни" (P_A33_BG). 

  10 УНИЩОЖАВАНЕ

  10.1 Елит Мобил София ЕООД следва „Процедура за унищожаване на лични данни" (P_A17_BG_01). 

  11 ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

  11.1 Елит Мобил София ЕООД има право да актуализира, като изменя и допълва политиката за защита на личните данни по всяко време в бъдеще, когато обстоятелствата го налагат. 

  12. Собственик на документа и одобрение

  Елит Мобил София ЕООД е собственик на този документ и носи отговорност за извършване на преглед на тази процедура в съответствие с изискванията за преглед и актуализиране на Регламент (ЕС) 2016/679.

  12.2. Тази версия на този документ е достъпна за всички членове на персонала на Елит Мобил София ЕООД
  12.3. Тази процедура е одобрена от Иван Янчев, генерален мениджър Елит Мобил София ЕООД на 27.04.2020 г. и е издадена под контрол на версиите с техния подпис.


  Дата 27.04.2020 

  • История на ревизия

  С настоящото и в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г., раздел 4, член 21, параграф 4, бихме искали да ви информираме, че имате право да възразите по всяко време на обработката на вашите лични данни:
  • за целите на законните интереси на администратора или трето лице (член 21, параграф 1) и за целите на директния маркетинг (член 21, параграф 2);